De reserveringstijd voor een praktijkexamen is 7 weken (afhankelijk van locatie en of het een eerste of herexamen betreft).

De rijschool kan alleen een praktijkexamen voor je aanvragen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Doe dit dus op tijd, direct aan het begin van je rijopleiding. Dat doe je met een DigiD machtiging. Zonder deze machtiging is het niet mogelijk het praktijkexamen te reserveren!

De rijschool verzorgd verder de aanvraag van het praktijkexamen bij het CBR

In overleg met je instructeur/-trice of medewerker van de rijschool kun jezelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen. Het voordeel hiervan is dat het rijles programma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je praktijk-examen moet doen. Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen rijexamen kunt doen, bijvoorbeeld door werk, schoolexamens of vakantie. De reserveringstijd voor een praktijkexamen is 7 weken(afhankelijk van locatie en of het een eerste of herexamen betreft). Hou daarmee rekening wanneer je het rijexamen gaat reserveren!

 Aanvragen via de rijschool: wat heb je nodig voor een praktijkexamen aanvraag bij het CBR ?

 • Geldig legitimatie bewijs
 • Examengeld € 255,00
 • Geldig theoriecertificaat

 

Meenemen naar het CBR praktijk-examen:

 

Zo Gaat Het Bij Het CBR Praktijkexamen

 

Praktijkexamen duurt 55 minuten

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Onderverdeeld in 15 minuten kennismaken, voor/nagesprek en ongeveer 40 minuten rijden. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator/trice. Dan worden de meegebrachte stukken gecontroleerd. Vervolgens richting de auto lopen en dan tegelijk de ogen test. Hierna vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan of in de auto. Dan begint de rit die is onderverdeeld in een gedeelte zelfstandig en een gedeelte op aanwijzingen plus de bijzondere manoeuvres. De examinator/-trice let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij/zij beoordeelt je op zeven examenonderdelen. Deze vind je terug op het zelfreflectie formulier. Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator/trice bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop verteld de examinator in het examencentrum de uitslag. Daarna bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je.

Het vernieuwde praktijkexamen

Het vernieuwde praktijkexamen is op 1 januari 2008 ingevoerd en is bedoeld om het ongevallencijfer onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. Nieuwe rijbewijsbezitters hebben een veel grotere kans op een ongeluk dan ervaren automobilisten. Het vernieuwde rijexamen is in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat door het CBR ontwikkeld om de verkeersveiligheid in het algemeen en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders in het bijzonder te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er al specifieke maatregelen genomen voor de beginnende bestuurder, zoals de invoering van een beginnersrijbewijs en strengere alcohollimieten. Vanaf 2010 is het begeleid rijden mogelijk.

Meer nadruk op zelfstandig rijden en gevaarherkenning

Sinds 2008 worden aspirant-automobilisten nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning en milieubewust rijgedrag. Ook moeten aspirant rijbewijsbezitters meer nadenken over hun eigen verbeterpunten in het verkeer. Zo zijn ze zich meer bewust van de risico’s. Die elementen hebben geleid tot nieuwe examenonderdelen. Deze worden hieronder toegelicht. In deze opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal. Het vernieuwde examen is in nauwe samenwerking met onderzoekers, de rijschoolbranche en verkeersorganisaties tot stand gekomen. De kosten van het theorie- en praktijkexamen zijn niet gestegen.

Navigatiesysteem

Het rijden met een navigatiesysteem is een verplicht onderdeel van het cbr praktijkexamen. Rijden met navigatieapparatuur is tenslotte niet meer weg te denken en zul je vaker nodig hebben in de toekomst. Het is wel zo veilig als je er dan al tijdens je rijlessen mee hebt leren ‘werken’. Het rijden met een navigatiesysteem kan in principe op ieder moment in het examen worden toegepast. Het blijkt ook voor anderstalige kandidaten een oplossing te zijn, omdat navigatie meestal in verschillende talen is in te stellen.

Bijzondere manoeuvres

Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de vroegere bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht en achteruit rijden. Tijdens het rijexamen zul je in de meeste gevallen twee bijzondere manoeuvres uitvoeren.

 • Omkeeropdracht: Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.
 • Parkeeropdracht: De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto achteruit of vooruit in te parkeren in de aangegeven straat. Je bepaalt dan zelf in welke parkeerplaats je gaat parkeren.

Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. In één van de bijzondere manoeuvres moet in ieder geval een keer een stukje achteruit rijden voorkomen. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop je de opdracht uitvoert.

Zelfreflectie:

Voor het examen vul je een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Van belang hierbij is dat je een realistisch beeld hebt van jouw eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie is bedoeld om het gedrag van aankomende rijbewijsbezitters op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.

Nieuw onderdeel: Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu en voor jouw eigen portemonnee is het belangrijk dat je milieubewust auto rijdt, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag. Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed.

Nieuw element Zelfreflectie niet beoordeeld

Het is voor het eerst dat het praktijkexamen een element bevat dat niet meeweegt in de eindbeoordeling. Dat komt omdat het weliswaar voor de verkeersveiligheid en het bewustwordingsproces van de kandidaat een heel belangrijk element is, dat tegelijkertijd moeilijk objectief in een examen te meten is.

Voorwaarden voor terugbetaling van het examengeld: Restitutieformulier CBR

De aan het CBR betaalde gelden voor toetsen/examens worden niet terugbetaald als het examen niet heeft kunnen doorgaan, doordat de kandidaat of de rijschool niet op het afgesproken tijdstip is verschenen. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen:

 1. De kandidaat was niet in staat te verschijnen om een medische reden
 2. De kandidaat was niet in staat te verschijnen wegens het overlijden van een naast familielid
 3. Kandidaat kon niet verschijnen, omdat hij/zij op de examendag als militair gedetacheerd was, indien dit ten tijde van het plannen van de examenaanvraag niet voorzienbaar was
 4. De kandidaat is vóór het examentijdstip overleden.

Deze regeling geldt uitsluitend voor op naam van de kandidaat geregistreerde examens en toetsen, welke vallen onder de hierboven genoemde uitzondering 1 t/m 3. Voor uitzondering 4 geldt een afwijkende afhandeling van het verzoek om restitutie. Zie hiervoor hetgeen onder uitzondering 4 is vermeld. Om in aanmerking te komen voor restitutie, moet de kandidaat via de rijschool en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de examendatum hiertoe een verzoek indienen. De rijschool kan op TOP internet het restitutieformulier (‘Verzoek terugbetaling tarief’) downloaden. In geval van een praktijkexamen moet het volledig ingevulde en door de kandidaat ondertekende restitutieformulier samen met het gevraagde bewijsstuk binnen 14 kalenderdagen na het examen worden opgestuurd naar: CBR divisie Rijvaardigheid t.a.v. planning Postbus 4046 6803 EA ARNHEM Terugbetaling van het CBR-tarief gebeurt rechtstreeks en uitsluitend in de rekening courant van de rijschool die het examen voor de kandidaat heeft aangevraagd en betaald. Alleen indien de rijschool niet meer als ingeschreven rijschool bij het CBR bekend is vindt, na overleg met de kandidaat, terugbetaling plaats via bank- of girorekening van de kandidaat. Op het terug te betalen bedrag worden administratiekosten in mindering gebracht.

  Naam (verplicht)

  Straat + Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Aanvragen keuze(verplicht)